ЗА ПРОЕКТА

Проект „Укрепване на туристическото предприемачество и насърчаване на услугите”

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020;

Реф. № CB007.2.13.077

Приоритетна ос: Туризъм

Област на интервенция: Развитие и популяризиране на туристически услуги в или за МСП

Водеща организация: НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил

Партньори:
Община Видин
Сдружение на гражданите „Понишавие“, гр. Пирот, Сърбия.

Период на изпълнение: 15 месеца /12.03.2020 – 11.06.2021/

Цел на проекта:
Повишаване качеството на туристическите продукти и услуги в трансграничния регион и разработване на нови чрез повишаване на квалификацията и стимулиране на предприемачеството сред младежите.

Основни дейности:

 • Дейност 1 - Проучване "Възможности и предизвикателства за предоставяне на качествени туристически услуги и продукти в транс-граничния регион"
 • Дейност 2 - План за действие за насърчаване на предприемачеството в туризма
 • Дейност 3 - Специализирано обучение за млади предприемачи в туризма
 • Дейност 4 - Онлайн платформа за бизнес консултации в туризма
 • Дейност 5 - Онлайн консултации за стартиращи предприятия в сектор туризъм
 • Дейност 6 - Събитие за създаване на мрежа от млади предприемачи в туризма
 • Дейности за комуникация и публичност, управление и отчитане на проекта

Целеви групи:

 • Ученици и безработни, представители на бизнеса, институции, власти, НПО; туристи и населението на трансграничния регион

Очаквани резултати:

 • Проведено проучване за анализиране и идентифициране на предлаганите туристически услуги и продукти и необходимостта от подобрения в областите - човешки ресурси, маркетинг и реклама и предприемачески инициативи в цялата трансгранична област;
 • Проведено специализирано обучение за млади предприемачи в туризма;
 • Разработена онлайн платформа за онлайн консултации и обучения в областта на туризма и мобилно приложение;
 • Изградена мрежа от предприемачи в областта на туризма.

Всички тези резултати ще донесат допълнителни ползи като:

 • Осигуряване на ключови бизнес умения и създаване на възможности за самостоятелна заетост на младите хора;
 • По-Доброто използване на местния потенциал, забавяне процеса на миграция и постигане на устойчиво икономическо развитие от двете страни на границата; 
 • Увеличаване на възможностите за интелигентен икономически растеж на местно и трансгранично равнище.